ابتدا در بخش "شناسه ملی" شناسه ملی خود را وارد کنید.

در بخش "گذرواژه" یکی از موارد زیر را وارد کنید:

- گذرواژه ورود به حساب کاربری

- شماره سفارش خدمات مانند سفارش خرید، سفارش تعمیر، درخواست آموزش (جهت پیگیری سفارش)

- اگر حساب کاربری ندارید، گذرواژه جدید خود را دو بار وارد کنید.

- اگر گذرواژه یا شماره سفارش خود را فراموش یا گم کرده اید، شماره همراه خود را (به شکل ---------9) وارد کنید تا گذرواژه برای شما ارسال شود.